różnica synonim

1. Jako inność, odmienność

inność, kontrast, odmienność, różność, sprzeczność, wariant, dyferencja , rozbieżność, niezgodność, antynomia, dysonans, niekompatybilność, odrębność, przeciwstawność, przepaść, rozdźwięk, rozziew, antagonizm, niewspółmierność, niejednolitość, asymetria, nierówność, dysproporcja, konflikt, kolizja, zróżnicowanie

Przykład zastosowania - różnica

Średnia różnica w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn w Unii Europejskiej oscyluje w okolicach 16,3%. Jedną z przyczyn tej rozbieżności jest dyskryminacja płacowa. 

antonimy: podobieństwo

2. Jako wynik odejmowania

wynik, wynik odejmowania

Przykład zastosowania - różnica

Oblicz różnicę. Wynik podaj z dokładnością do jednego miejsca po przecinku. 

Jeżeli znasz jakiś inny synonim, wpisz go poniżej: